icon

KYC/AML/CTF policy

Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

 1. Εισαγωγή

Η «BCASH GREECE INC» (εφεξής «η Εταιρία»), ως πάροχος υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών και παραστατικών νομισμάτων συνιστά υπόχρεη οντότητα η οποία, με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον Νόμο 4734/2020, οφείλει να εκπληρώνει ορισμένες υποχρεώσεις όπως, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι:

 • Εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος εκτίμησης κινδύνου δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, διαδικασίες επαλήθευσης και «Γνώρισε τον πελάτη σου» (Know-Your-Customer), συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προν τον πελάτη για συναλλασσόμενους υψηλού κινδύνου, όπως τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα.
 • Παρακολούθηση της δραστηριότητας των πελατών.
 • Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας εσωτερικά αλλά και κατά περίπτωση στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
 • Τήρηση αρχείων για το ελάχιστο χρονικό διάστημα, ήτοι για πέντε (5) έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης.

Τα εικονικά νομίσματα αναπτύσσονται ταχύτατα και συνιστούν παράδειγμα ψηφιακής καινοτομίας. Παρά ταύτα, υπάρχει την ίδια στιγμή ο κίνδυνος τα εικονικά νομίσματα να χρησιμοποιηθούν από τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλους κακόβουλους οργανισμούς με σκοπό την παράκαμψη του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος και την απόκρυψη χρηματοοικονομικών συναλλαγών, εφόσον αυτές διενεργούνται με έναν ανώνυμο τρόπο. Στις 31 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμπεριέλαβε την Εταιρία στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής παραστατικών και εικονικών νομισμάτων («Πάροχοι Υπηρεσιών Ανταλλαγής μεταξύ Εικονικών Νομισμάτων και Παραστατικών Νομισμάτων Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4557/2018»). Κατά συνέπεια, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να τηρεί το υψηλότερο επίπεδο προδιαγραφών ασφαλείας προκειμένου να καταπολεμά το Ξέπλυμα Χρήματος (Money Laundering) και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Terrorist Financing) και να διασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Εταιρία θέτει ως όρο οι πελάτες της να είναι συμμορφωμένοι με αυτές τις προδιαγραφές πριν από κάθε συναλλαγή με σκοπό να προλαμβάνει τη χρήση των υπηρεσιών της για σκοπούς ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλης παράνομης δραστηριότητας.

 1. Γνώρισε τον Πελάτη σου (Ταυτοποίηση, Επαλήθευση, Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον Πελάτη)

Για τη χρήση των υπηρεσιών μας, η Εταιρία θα ζητήσει από τους πελάτες να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους. Η ταυτοποίηση των πελατών και η παρακολούθηση των συναλλαγών περιλαμβάνουν επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη στη βάση εγγράφων, προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών προερχόμενων από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, την επικοινωνία του πελάτη με την Εταιρία, διευθύνσεις IP και παρακολούθηση της online δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά πιθανό σε περίπτωση υποψίας ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης τρομοκρατίας, ανεξαρτήτως εξαιρέσεων και ορίων, η Εταιρία να ζητήσει από τον πελάτη περαιτέρω λεπτομέρειες (προσωπικά δεδομένα και υποβολή εγγράφων) προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητά του και να διασφαλίσει τη νομιμότητα της συναλλαγής, χωρίς προειδοποίηση, ενώ, δύναται να αρνηθεί αδιακρίτως την εκτέλεση συναλλαγής.

Οι πελάτες θα πρέπει να ανοίξουν έναν λογαριασμό με την Εταιρία παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, έγγραφα και προβαίνοντας σε εξ αποστάσεως ταυτοποίηση. Το επίπεδο επαλήθευσης (verification level) αντιστοιχεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα συναλλαγών τα οποία η Εταιρία προσφέρει στους πελάτες της.

Προσωπικές πληροφορίες και έγγραφα: ενδέχεται, χωρίς να εξαντλούνται σε αυτά, να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπο Γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση – ΤΚ, Εθνικότητα, ΑΔΤ ή Διαβατήριο, Χώρα και Εκδούσα Αρχή, ημερομηνία λήξης του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ΑΦΜ, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση IP.

Επιπρόσθετα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να παρέχουν μεταξύ άλλων: καταστατικό και αποφάσεις τροποποίησης καταστατικού, απόφαση Γενικής Συνέλευσης διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο πραγματικός δικαιούχος και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του υποχρεούνται να παρέχουν τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και τα λοιπά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης κλπ.).

Σε οποιαδήποτε στιγμή, η Εταιρία δύναται να σας ζητήσει να παράσχετε έγγραφες βεβαιώσεις για την επαλήθευση των προσωπικών σας στοιχείων.

Η BCASH διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τη συναλλαγή/τον λογαριασμό σας σε περίπτωση που:

 • Ο πελάτης αρνείται να παράσχει τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία για την επαλήθευση της ταυτότητάς του ή την αιτιολόγηση κάποιας συναλλαγής.
 • Ο πελάτης παρέχει ψευδή ή σκοπίμως ανακριβή στοιχεία επικοινωνίας ή άλλo είδος ψευδών στοιχείων.
 • Ο πελάτης παρέχει πλαστά έγγραφα.
 • Υπάρχει υποψία παραβίασης διατάξεων των οικείων νόμων.
 • Η εποπτική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή μάς το ζητήσει.

 

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των νόμων και του γενικότερου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Η Εταιρία τηρεί αρχείο των συναλλαγών και των προσωπικών στοιχείων για διάστημα πέντε (5) ετών μετά τον τερματισμό της σχέσης της με τον πελάτη ή μετά την τελευταία περιστασιακή συναλλαγή του.

Η Εταιρία είναι συμμορφωμένη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ευρύτερα γνωστό ως Γενικό Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας ως προς την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

 

 1. Όρια και επίπεδα συναλλαγών:

 

Επίπεδο 0

Έως  € 1.000,00 / Πελάτη

 • Verified Κινητό Τηλέφωνο
 • Verified Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 

Επίπεδο 1

Τριμηνιαίο όριο

Έως  € 12.000,00

Προϋποθέσεις Ταυτοποίησης:

 • Όλα τα στοιχεία του επιπέδου 0, συν:
 • Ονοματεπώνυμο / Όνομα Εταιρίας
 • Ημερομηνία Γέννησης / Καταστατικό
 • Εθνικότητα / Χώρα Δραστηριότητας και Έδρας
 • Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας & Τ.Κ.
 • Αντίγραφο Διπλής Όψεως Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Διπλώματος Οδήγησης / Άδεια διαμονής και selfie

 

Επίπεδο 2

Μηνιαίο Όριο

έως € 14.990,00

Προϋποθέσεις Ταυτοποίησης

 • Όλα τα στοιχεία του επιπέδου 1, συν:
 • Επάγγελμα / Επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ/Εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού/Μισθωτήριο συμβόλαιο.

 

Επίπεδο 3

Εβδομαδιαίο Όριο

Μηνιαίο Όριο

από € 15.000,00

Кαθορίζεται με βάση το εκκαθαριστικό

Προϋποθέσεις ταυτοποίησης:

 • Όλα τα στοιχεία των επιπέδων 1 και 2, συν:
 • Πηγή εσόδων
 • Εκκαθαριστικό
 • Σκοπός ανοίγματος λογαριασμού/account
 • Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση (Digital Onboarding) ή με φυσική παρουσία.

 

Η BCASH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα όρια, τα επίπεδα και τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης οποιαδήποτε στιγμή.